Medezeggenschapsraad


Wat is een MR?
De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Met andere woorden: een groep mensen die meekijkt, meedenkt en meebeslist over het schoolbeleid. De MR heeft informatie-, instemmings- en adviesrecht. De MR heeft recht op alle informatie die hij nodig heeft om haar taak goed te kunnen uitvoeren. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR sommige besluiten, bijvoorbeeld over het schoolplan of een fusie, niet nemen. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven.
Onze MR bestaat uit 5 democratisch gekozen ouders en 5 leerkrachten die, met uitzondering van de zomerperiode, maandelijks bijeenkomen om over het schoolbeleid te praten met elkaar en met de schooldirectie.
Wij zijn bevoegd over alle schoolaangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken bij de schooldirectie. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad staan omschreven in een reglement. Hierin staat ook over welke aangelegenheden de MR advies kan uitbrengen en welke onderwerpen de instemming van de MR nodig hebben. De directeur informeert de medezeggenschapsraad. Twee MR leden zijn tevens lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR komen zaken aan de orde die op alle scholen van OPOA betrekking hebben.

Waarom is de MR belangrijk?
De raad heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen.

Wie zijn wij?
De huidige samenstelling van de MR is als volgt:
 
naam geleding rol sinds ouder van / leerkracht van
Tom Diepeveen Ouders Lid Aug. 2017 Liz (2b), Kai (4c)
Robert Graas Ouders Lid Aug. 2017 Joy (1a)
Sanne Kleinenberg Ouders Lid Nov. 2016 Charlie (7b), Nouk (5b)
Monique Vorgers Ouders Lid Aug. 2017 Julian (7b), Madelief (4c)
Cindy Zwier Ouders Lid Aug. 2017 Sepp (3b)
Selma Agca Personeel Lid Aug. 2015 Leerkracht groep 7a
Alanda Bulten Personeel Lid Aug. 2015 Leerkracht groep 4b
Angéla Gerards Personeel Lid Aug. 2016 Leerkracht groep 3b
Yvette de Groot Personeel Lid Aug. 2015 Leerkracht groep 2a
Janine Fokke Personeel Lid Aug. 2018 Leerkracht groep 1b

De zittingsduur is drie jaar met een mogelijke herverkiezing voor nog eens drie jaar.

GMR
Namens De Weier zit een personeelslid in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten afgevaardigden van alle MR-en van basisscholen van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA). De GMR heeft overleg met de voorzitter van het college van bestuur. 

Wat zijn de hoofdthema’s?
Vanuit wetgeving en maatschappij spelen er een aantal hoofdthema’s in het primaire onderwijs, namelijk:
Hoe kunt u ons bereiken?
Dat kan op (minstens) drie manieren:  
Hoe blijft u op de hoogte over de MR?
We houden u graag op de hoogte van waar we mee bezig zijn door de agenda en notulen van de MR tijdig op de website te plaatsen. Als er op de agenda onderwerpen staan die u bezig houden of waar u zelf ideeën over heeft, dan bent u van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt zich daarvoor aanmelden via mr@weieropoa.nl.
Elk jaar leggen we verantwoording af over onze activiteiten in de vorm van een jaarverslag, dat we toelichten tijdens de zakelijke ouderavond aan het begin van het schooljaar. Dan lichten we tevens ons plan voor het komend schooljaar toe.

Het functieprofiel van de leden van de oudergeleding van de MR treft u hier aan.