Passend Onderwijs binnen Samenwerkingsverband (SWV) Twente Noord.
 
De Weier is onderdeel van SWV Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)BaO-scholen van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De samenwerking vindt plaats met als doel uitvoering te geven aan de wet op Passend Onderwijs. Het SWV is georganiseerd in afdelingen. Iedere afdeling heeft een eigen afdelingscoördinator. Deze coördinator is binnen de afdeling een eerste aanspreekpunt namens het SWV.
Het SWV ondersteunt scholen met de inzet van specifieke expertise. Hiertoe is het E&D ingericht met deskundigen op het gebied van cluster 3 en 4. Dit E&D biedt begeleiding in de vorm van onderwijsarrangementen, consultatie en begeleidingsplannen.
Ook geeft het SWV toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis) onderwijs [S(B)O]. Deze toelaatbaarheidsverklaringen worden voorbereid in het Schoolondersteuningsteam[1] (SOT) onder begeleiding van een trajectbegeleider van het SWV. Ouders worden bij dit overleg in het SOT als overlegpartner betrokken.
Indien ouders en/of school het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid tot het S(B)O, dan kan een bezwaar ingediend worden bij de adviescommissie van het SWV. Over de bereikbaarheid van deze commissie en de bezwaarprocedure is informatie te vinden op de website van het Samenwerkingsverband. Op deze website is ook andere informatie over passend onderwijs en het SWV te vinden.
 
Contactinformatie van het SWV:
 
Website: www.swv-twentenoord.nl                                 Mail: info@swv-twentenoord.nl
 
Kees Hendriks, directeur SWV Twente Noord        
 
Tel.: 0546-745790
 
 
Het Schoolondersteuningsprofiel.
 
Hieronder beschrijft De Weier haar Schoolondersteuningsprofiel. Andere documenten[2] waar informatie te vinden is over de ondersteuningstructuur zijn:  
  1. De missie:
De missie van De Weier sluit aan bij die van het SWV Twente Noord. De Weier biedt passend basisonderwijs zodat dit onderwijs en de begeleiding van kinderen zo snel, zo normaal, zo dichtbij en zo goed mogelijk wordt georganiseerd. De school volgt hier de afspraken, zoals die in SWV Twente Noord zijn gemaakt.
De missie van het SWV is leerlingen kwalitatief goed passend onderwijs te bieden in een omgeving, die zo thuisnabij en zo regulier als mogelijk is. De ontwikkelmogelijkheden en het welbevinden van de leerlingen sluiten zo goed mogelijk aan bij de passend onderwijsplek.
 
  1. De visie:
De Weier maakt dit mogelijk door:  
  1. Ambitie passend onderwijs:
De school werkt samen met deskundigen binnen en buiten onze school, zodat zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs kunnen volgen. Het team streeft bij alle leerlingen tot een zo ruim mogelijk passend aanbod te komen. De school beschrijft in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) waar de grenzen van de mogelijkheden van ons schoolteam liggen. De school zoekt steeds naar mogelijkheden om deze grenzen op te schuiven.
Ter ondersteuning van het team beschikt de school over gespecialiseerde leerkrachten en extra ondersteuningsmogelijkheden. Te weten: Master SEN IB, Master SEN jonge kind, Psychodiagnostisch specialist, Expert gedrag, Master SEN gedrag, Remedial teacher.      
De school beschikt over een team dat goed is voorbereid om onderwijs- en opvoedproblemen te voorkomen en te verhelpen.
 
  1. Ondersteuningsstructuur:
De school wordt op verzoek ondersteund vanuit het SWV via de inzet van een Expertise en Dienstenteam (E&D). Dit team bestaat uit specialisten uit cluster 3 en 4. Via de afdeling en het schoolbestuur is de inzet mogelijk van een orthopedagoog.
De school heeft een schoolondersteuningsteam (SOT). Dit SOT houdt volgens een vaste planning groeps- en leerlingbesprekingen. Deze groeps- en leerlingbesprekingen vinden plaats volgens de zogenaamde HGW werkwijze. Binnen deze werkwijze staat planmatig en doelgericht werken voorop. Vragen rondom leerlingen worden besproken op basis van hun ondersteuningsbehoefte. Leerlingbesprekingen verlopen volgens planning maar kunnen ook op afroep plaats vinden. Dit als snel en direct gehandeld moet worden. Bij het SOT overleg kunnen zowel deskundigen uit de school, het bestuur als het SWV aansluiten. Ook is het mogelijk dat deskundigen uit de gemeentelijke jeugdzorg aansluiten, zoals de maatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, schoolarts, leerplichtambtenaar of wijkagent. De school maakt hierdoor effectief gebruik van nuttige en noodzakelijke adviezen van externe partners. Over een SOT overleg worden ouders altijd geïnformeerd. Ouders worden altijd betrokken bij besprekingen en besluiten over hun kind.
Het SOT kan aan het SWV ook advies en ondersteuning vragen in de vorm van trajectbegeleiding. Trajectbegeleiding is een aanvullende ondersteuningsmogelijkheid voor de school. Het SWV biedt deze ondersteuning om samen met het SOT en ouders te onderzoeken of binnen onze school nog kansen liggen om passend onderwijs te bieden. Trajectbegeleiders zijn door het SWV speciaal opgeleid om dit te bespreken samen met ouders en SOT. Trajectbegeleiding wordt pas ingezet als eerdere aanpak niet heeft geleid tot een blijvende oplossing. Het is mogelijk dat ondanks inzet van extra deskundigen het verwachte doel niet wordt bereikt. De ondersteuningsstructuur van het eigen bestuur, afdeling of SWV is dan vaak al actief geweest ten behoeve van de leerling. Een groeidocument[3] geeft aan welke acties al dan niet met succes reeds zijn ingezet. Er is echter nog geen zicht op een blijvende oplossing. Hierdoor zijn andere acties nodig om voor de leerling passend onderwijs te kunnen organiseren. De intern begeleider (IB-er) neemt in zo’n situatie contact op met het SWV om ondersteuning van een trajectbegeleider te vragen. Samen bereiden de IB-er en de trajectbegeleider  het verdere verloop van het proces voor. In ieder geval worden de ouders en de leraren betrokken bij het overleg. Het traject met de trajectbegeleider zoekt in de eerste plaats naar oplossingen binnen de eigen of een andere basisschool. Het overleg kan echter ook tot een advies leiden, waarbij een toelaatbaarheid tot het S(B)O aan de orde is.
 
  1. Basisprofiel van De Weier:
De Weier biedt basisondersteuning. Dit zijn afspraken over de ondersteuningsmogelijkheden, waar alle basisscholen in Twente Noord naar streven. De school heeft in het SOP aangegeven hoe de stand van zaken is t.a.v. deze afspraken.
De Weier heeft haar onderwijs zo ingericht dat  
De Weier werkt met duidelijke afspraken  om sociaal emotionele problematiek en gedragsproblemen te voorkomen. De school ontwikkelt een pedagogische aanpak waarin leerlingen met ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD en autisme goed gedijen.
De Weier staat open voor een gesprek met ouders over de opvang van leerlingen met meer ingewikkelde of intensieve ondersteuningsvragen. In het SOP heeft de school aangegeven bij welke specifieke ondersteuningsvragen het schoolteam zich meer of minder ervaren vindt.
De ondersteuningsmogelijkheden van de school kunnen begrensd worden door verschillende oorzaken. De complexiteit of meervoudigheid van de problematiek bij een individuele leerling kan een grens voor de school zijn. De Weier heeft ook deze grenzen verwoord in haar eigen SOP.  De volgende redenen kunnen grenzen van de school bepalen:
o Veiligheid van medeleerlingen en leerkracht;
o Mate van zelfredzaamheid;
o Mate van fysieke en/of medische verzorging[4];
o Kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs dat mogelijk is;
o Benodigde materiële ondersteuning van hulpmiddelen.
 
  1. Aanmeldingsprocedure.
Bij aanmeldingen van kinderen, die voor het eerst naar de  basisschool gaan, is de zorgplicht van kracht. De Weier zal samen met de ouders onderzoeken of in het geval van specifieke ondersteuningsbehoeften de school de aangemelde leerling voldoende onderwijs kan bieden. Leerlingen binnen de basisondersteuning worden geplaatst op de school van aanmelding, mits aan andere plaatsingsvoorwaarden[5] is voldaan. Indien nodig bespreekt het SOT de ondersteuningsbehoeften. Het E&D van het SWV en ook andere deskundigen kunnen hierbij adviseren en ondersteunen. Kan de school onvoldoende tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften, dan is het schoolbestuur verantwoordelijk een plek te vinden binnen het eigen bestuur of in samenwerking met het SWV binnen een andere BaO- of S(B)O-school. In het laatste geval zal de school de hulp van een trajectbegeleider van het SWV inroepen (zie boven).
 
 
[1] Zie verder bij onderdeel 5.
[2] Deze documenten liggen op de school ter inzage.
[3] Het groeidocument verzamelt alle informatie over een leerling op een planmatige manier, zodat afspraken en evaluaties goed zijn te volgen.
[4] De school beschikt over een protocol voor medische handelingen.
 
[5] Zie de plaatsingsprocedure van het schoolbestuur.